Norsk flaggsymbol Engelsk flaggsymbol

Om KUP

Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP) er en ideell organisasjon etablert i 1991 av menighetene i Kristiansand domprosti i samarbeid med Agder krets av Norges KFUK/KFUM. KUPs øverste organ er representantskapet som på årsmøte velger styre for virksomheten. Vedtekter og oversikt over representantskap/styre kan fås ved henvendelse til KUP.

KUP har gradvis vokst fra et lite forsøksprosjekt til en virksomhet med ca. 4 lønnede + 10 frivillige årsverk (ca.50 medarbeidere). KUP ble evaluert av Agderforskning/ADH i 1993 og NIBR i 2002, og har fått veldig positiv omtale (se Evaluering/Forskning). Sosionom Jens Kristian Karstensen (Kikkan) var prosjektleder for KUP i forsøksperioden (1991-1993), og har siden vært daglig leder.

Målsetting

Forebyggende arbeid for utsatte barn og unge. Vi ønsker å gi barn og unge gode opplevelser og et sosialt felleskap gjennom deltakelse i gruppe.

Målgruppe

Ungdom må få eller ingen fritidsaktiviteter, og/eller utfordringer i forhold til vennekrets, familie, skole, selvfølelse eller det å mestre hverdagen sin

Aktivitetsgrupper/støttegrupper for utsatt ungdom

Kjernevirksomheten har helt siden oppstarten i 1991 vært å drive aktivitetsgrupper/ støttegrupper for utsatt ungdom (se Bibliotek - Skriv om aktivitetsgrupper). De siste årene har det vært drevet 5 aktivitetsgrupper (8-12 ungdommer + 3-5 ledere i hver gruppe).

Grupper for jenter med minoritetsbakgrunn

KUP opprettet høsten 2004 sin første støttegruppe for jenter med minoritetsbakgrunn. Det drives nå to grupper for totalt 24 jenter med øremerkede midler fra IMDi/Buf-etat, og i samarbeid med ungdomsskoler i Kr.sand/RVTS Sør/Familiekontoret/IMDi. I 2011 definerte styret tiltaket som en del av kjernevirksomheten (RVTS 2011 - Jenter som stråler; rapport).

Tiltak for unge mødre med småbarn

I 1999 ble KUPs første mødregruppe startet. Årlig benytter ca.40 unge mødre + 50 barn seg av mødregruppa, og styret definerte i 2011 arbeidet som en del av KUPs kjernevirksomhet. Tiltaket ble evaluert i 2008 i samarbeid med Universitetet i Agder (se Evaluering/Forskning - UiA/Praxis Sør).

Vennskapsbyprosjekt

Internasjonal rådgiver i Kristiansand ba i 2007 KUP vurdere å engasjere seg i kommunens vennskapsbyavtale med havnebyen Walvis Bay i Namibia. KUP opprettet et vennskapsbyprosjekt, og samarbeider nå nært med offentlige/private instanser i Walvis Bay. KUP har f.o.m. høst 2010 tilrettelagt utenlandspraksis for norske sosionomstudenter i vennskapsbyen, og har også arrangert tur for ungdommer fra Kristiansand til Walvis Bay (høst 2011). Høsten 2012 ble den første støttegruppa for utsatt ungdom etablert i vennskapsbyen (etter modell fra KUP i Kristiansand).

Andre tiltak

KUP har prøvd ut forskjellige typer tiltak for utsatt ungdom. Tiltaket "Loftet" (åpent tiltak i sentrum) ble avsluttet etter intern evaluering som konkluderte med at det heller burde satses mer på lukkede tiltak (aktivitetsgrupper etc.), da de har bedre effekt. Noen tiltak har blitt innstilt grunnet manglende finansiering (se Tiltak).

Behov for økonomisk støtte

KUP får kommunalt tilskudd til ca. 60% av kjernevirksomheten, men er også avhengig av annen støtte (bedrifter/fond/stiftelser/legater/givertjeneste/øremerkede midler…) for å drive alle tiltak. KUP har to givertjenesteordninger (Kristiansand + Namibia, se Gaver).

^