Tilbud til unge mødre / Mødregruppa

Et nettverksbyggende og kompetansehevende treffsted for unge mødre med deres barn

Mødregruppa samles hver mandag fra 15.30 til 18.00 i Frikirken sine lokaler i sentrum (ved Kvadraturen Skolesenter). Mødregruppen er et tilbud til unge mødre som ønsker litt ekstra støtte og et sosialt felleskap i den nye rollen som mor. Mødregruppa ledes av Ingunn Holme og Bente Fjelde, samt med god hjelp av ca 10 frivillige.

Program:

  • 15.30 - 16.30: Middag i FriCafe (gratis)
  • 16.30 - 18.00: Samling i gruppene (liten og stor gruppe)

Liten og stor gruppe

Liten gruppe er for mødre med barn fra 0-1,5 år. I denne gruppen er aktivitetene tilrettelagt for små barn. Det er mye fokus på samspillet mellom mor og barn, gjennon babysang, samtale og veiledning. I tillegg legges det vekt på at mødrene skal bli sett og ivaretatt.

Stor gruppe er for barna fra 1,5 år - skolealder. Her starter vi alltid med en felles sangstund, for deretter å dele mødrene og barna. Barna leker og har ulike aktiviteter, mens mødrene har en liten pause med kaffi og prat. Det er to ledere tilstede i kaffikroken for å svare på spørsmål og veilede.

4 mandager i halvåret bruker vi eksterne fagfolk til å veilede i følgende temaer:

  • Familieklinikken (mekling, juridisk rådgivning)
  • Prest (sorg/tap)
  • Førstehjelp
  • Familiesenteret (samspillet med barnet)

Hvert halvår arrangeres også tøybyttedag, dyreparkentur, Aquaramatur, og en overnattingstur(helg).

 

Historikk

KUPs første mødregruppe ble opprettet etter at ei jente som tidligere hadde gått i ei aktivitetsgruppe tok kontakt fordi hun var blitt gravid. Hun ville beholde barnet og ønsket at det skulle få en tryggere og bedre oppvekst enn det hun selv hadde fått.

KUP inngikk samarbeid med Forsterket Helsestasjon og fikk støtte fra Sosial- og helsedepartementet til oppstart av ei mødregruppe i september 1999. Den første gruppa ble drevet i KUPs lokaler i sentrum av byen. På grunn av stor pågang startet KUP sin andre mødregruppe høsten 2005 i Vågsbygd. Jentene fikk tilbud om å være med i mødregruppe fra barna var født til de var ca.2 år. Mange av mødrene ga uttrykk for at de ønsket et tilbud også etter dette.

I 2006 – 2008 fikk KUP trosopplæringsmidler fra Kirkerådet til et prosjekt kalt ”Mer enn ord; et diakonalt brobyggingsprosjekt”. Tiltaket ble spesielt rettet mot de som tidligere hadde vært med i mødregrupper og hadde barn over 2 år. Målsetting var å utvikle diakonale tiltak som kunne bygge broer mellom mennesker fra ulike sosiale lag/generasjoner, og mellom kristne menigheter og organisasjoner i Kristiansand. Fra januar 2008 ble tiltaket samordnet og samlokalisert med mødregruppene. KUP fikk først disponere lokaler hos Salem misjonsmenighet én ettermiddag pr. uke til tiltaket. Av praktiske årsaker ble tiltaket i 2009 flyttet til Kristiansand Frikirkes lokaler i sentrum av byen, der tiltaket drives i dag.

Tiltaket ble i 2008 evaluert i forbindelse med aksjonsforskningsprosjekt tilknyttet Universitetet i Agder («Evaluering/forskning», UiA/Praxis Sør 2008).

Tiltaket drives nå som et «Mødretreff» der alle først samles til felles middag. Deretter deles forsamlingen opp i forskjellige grupper som får oppfølging/veiledning ut fra barnets alder. Mange personer med god faglig kompetanse jobber frivillig som ledere på mødretreffene. De siste årene har ca.40 mødre og 55 barn vært med i tiltaket.

^