Samarbeid/veiledning

KUP har helt siden oppstarten i 1991 lagt opp til et nært samarbeid med det offentlige hjelpeapparatet og andre instanser som har kontakt med målgruppene.

Av offentlige instanser har KUP mest samarbeid med skoler/sosiallærere, men også med kriminalitetsforebyggende koordinator i kommunen, barnevern, politi, helsestasjoner m.fl. KUP tok kontakt med organisasjoner/instanser/personer som det var naturlig å samarbeide med for å utvikle og samordne tiltak for målgruppene.

KUP fikk i 1992 forespørsel om å fungere som praksissted for studenter tilknyttet sosionomstudiet ved Agder Distriktshøgskole (senere Universitetet i Agder). KUP har nå vanligvis 1-3 sosionomstudenter i praksis hvert høsthalvår. I forbindelse med vennskapsbyprosjektet har KUP også tilrettelagt utenlandspraksis for sosionomstudenter i Walvis Bay, og det har vært utplassert studenter der siden høsten 2010. Studentene får oppfølging/veiledning lokalt av kvalifiserte sosialarbeidere. KUP har også vært praksissted for studenter innen andre yrkesgrupper (diakoner, politi, barnevernpedagoger).

KUP har på forespørsel holdt seminarer og tatt veiledningsoppdrag for menigheter, frivillige organisasjoner og andre interesserte, både lokalt og nasjonalt.

Siden 1991 har KUP vært ”fødselshjelper” for flere nye tiltak for utsatt ungdom andre steder i Norge. KUP har også fått henvendelser fra utlandet m.h.t. til sin virksomhet, og en del dokumenter etc. er derfor oversatt til engelsk. Noe av det skriftlige materialet vil dessverre kun være tilgjengelig på norsk.

^