Jentegrupper

KUP startet høsten 2004 sin første gruppe for jenter med minoritetsbakgrunn i samarbeid med Karuss ungdomsskole. Tiltaket ble de første årene drevet i skolens lokaler like etter skoletid, men ble flyttet til KUPs lokaler i sentrum av Kristiansand våren 2009 (KUP henter jentene på skolen med minibuss, og kjører dem hjem når gruppa er slutt). Etter anmodning fra minoritetsrådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) startet KUP ei ny gruppe for minoritetsjenter fra Grim skole høsten 2011. Det er plass til 12 jenter i hver gruppe. Gruppene drives av KUP i samarbeid med skolesektoren, minoritetsrådgiver i IMDi, RVTS Sør og Familiekontoret. Tiltaket finansieres delvis gjennom øremerkede midler fra IMDi og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Buf-dir).
Målsettingen for tiltaket er blant annet "å bygge gode relasjoner og nettverk og utvide minoritetsjenters handlingsrom i det norske samfunnet ". Det legges opp til samtaler og refleksjon rundt temaer som er viktige for jentene, samt aktiviteter som gjør at jentene blir kjent med og trygge på lokalsamfunnet/storsamfunnet som de er en del av. Det har kommet tilbakemeldinger fra skolen om at jentene har blitt tryggere og mer "synlige/selvbevisste" etter at de begynte i tiltaket. Det ble i 2012 også opprettet et eget gruppetilbud for mødrene til de som går i jentegruppene. Mødregruppa samles i KUPs lokaler én ettermiddag annenhver uke og ledes av minoritetsrådgiver ved Kvadraturen Skolesenter.

^