Norsk flaggsymbol Engelsk flaggsymbol

Hvorfor evaluering/forskning?

Eksterne evalueringer medfører ekstrakostnader, men gir viktige innspill som kan være nødvendige for å kvalitetssikre arbeidet. På sikt kan dette også være kostnadsbesparende for virksomheten. KUP valgte derfor å ”utsette seg for” en ekstern evaluering i 1993.

Den første evalueringen ble foretatt av Agderforskning/Agder Distriktshøgskole. KUP hadde da vært et prøveprosjekt i tre år, og var en liten virksomhet. Konklusjonene i evalueringsrapporten var meget positive. KUP ble også gjort oppmerksom på utfordringer i forbindelse med eventuell vekst og utvikling av organisasjonen. Dette var det viktig å ta hensyn til dersom det ble besluttet å videreføre virksomheten.

Den andre evalueringen ble foretatt i 2001 av forskere tilknyttet Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). KUP valgte denne gangen bevisst å bruke profesjonelle forskere som ikke hadde noen tilknytning til lokale institusjoner eller kirkelige nettverk for å få vurdert virksomheten ut fra rent faglige kriterier. Dette var spesielt viktig med tanke på økonomisk støtte fra offentlige instanser. Konklusjonene i evalueringsrapporten var meget positive, noe som virket stimulerende og oppmuntrende både på stab og styrende organer.

I 2008 fikk KUP anledning til å gjennomføre et aksjonsforskningsprosjekt tilknyttet Universitetet i Agder. Prosjektet fikk tittelen ”Evaluering av kompetansehevende og nettverksbyggende tiltak for unge småbarnsmødre”. Tre av KUPs medarbeidere utførte arbeidet med veiledning fra førstelektor Sigrid Nordstoga ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Prosessen var krevende og slitsom, men samtidig meget lærerik for de KUP-ansatte. Resultatene fra aksjonsforskningen har uten tvil vært med på å gjøre tiltaket bedre.

^